NÁVOD: Odstoupení od smlouvy na dobu určitou

Uzavřeli jste s dodavatelem energií nevýhodnou smlouvu na dobu určitou? Jak z této zapeklité situace ven? Přinášíme vám podrobný návod, jak od takovéto smlouvy snadno a rychle odstoupit. + VZOR ODSTOUPENÍ


17. 2. 2012

Autor

Novela energetického zákona v srpnu loňského roku přinesla řadu změn zaměřených především na ochranu spotřebitele. Jenou z nejvýraznějších a nejčastěji zmiňovaných je možnost za jistých okolností odstoupit od smlouvy na dobu určitou. Protože zákazník se s takovou situací může setkat poměrně často (jak dokazují i vaše četné dotazy), dnes se na tuto novou úpravu podíváme podrobněji.

Změní-li dodavatel podmínky, lze smlouvu jednostranně vypovědět.

Smlouvy o dodávkách elektřiny a plynu se nejčastěji uzavírají na dobu neurčitou. To znamená, že smluvní vztah (a s ním dodávka elektřiny či plynu) trvá tak dlouho, dokud se jedna strana nerozhodne smlouvu vypovědět.

Co je smlouva na dobu určitou?

Je ovšem běžné, že dodavatel uzavře se zákazníkem tzv. smlouvu na dobu určitou. Jinak řečeno, zákazník se zaváže, že bude od dodavatele odebírat energii po určitou pevně danou dobu, většinou 1-3 roky. Dodavatel má jistotu, že nepřijde o zákazníka, a výměnou nabízí různé benefity: Slevy, některé služby zdarma nebo slevy na jiné zboží.

Takový úvazek s sebou však nese i riziko – dodavatel může během období změnit cenu, případně jiné podmínky dodávek. V minulosti měl zákazník jen omezené možnosti, jak se v takové situaci bránit. Buď nemohl odstoupit vůbec, nebo jen za cenu vysokých pokut. Právě takové situace „ošetřuje“ nový zákon.

Pokud dodavatel změní podmínky, můžete nyní jednostranně odstoupit od smlouvy. Odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi. V minulosti dodavatelé za tuto možnost často účtovali různé smluvní pokuty či „deaktivační poplatky“. To už dnes není možné.

Kdy mohu odstoupit od smlouvy na dobu určitou?

Podle nového zákona můžete od smlouvy na dobu určitou odstoupit, pokud dojde ke zvýšení (nikoliv snížení) ceny nebo ke změně všeobecných smluvních podmínek.

INFO: Co jsou všeobecné smluvní podmínky?

Všeobecné smluvní podmínky (VOP) jsou zjednodušeně řečeno pravidla, kterými se řídí vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem (jaké mají obě strany práva a povinnosti, jak probíhají platby, kdy lze zákazníka odpojit, kde jsou zveřejňovány ceníky atd.). Tvoří vlastně základ každé smlouvy a mohly by být uvedené přímo ve smlouvě, ale to by bylo nepraktické. Kvůli každé drobné úpravě by dodavatel musel obvolat všechny zákazníky a uzavřít s nimi nové smlouvy. Proto stanoví jednotné podmínky a ve smlouvě je pouze odkaz: „Tato smlouva se řídí všeobecnými podmínkami dostupnými na…“

Jak aktuální ceník, tak všeobecné smluvní podmínky najdete obvykle na webových stránkách dodavatele, případně vám je poskytnou na provozovně. Změny cen a podmínek by vám dodavatel měl oznámit alespoň 30 dnů předem.

Pokud jsou oznámeny 30 dnů předem, pak můžete odstoupit nejpozději 10 dnů před datem účinnosti. Například: Dodavatel stanoví nové podmínky s účinností 1. ledna. Poslední den pro odstoupení je tedy 21. prosince. O změně musíte být informování nejpozději 1. prosince.

Pokud nejsou oznámeny 30 dnů předem, máte na odstoupení 3 měsíce ode dne účinnosti změny. Pokud tedy dodavatel změní ceny či podmínky s účinností k 1. lednu a neinformuje vás, můžete odstoupit až do konce března.

Vyvěsit na webu nestačí

Jak jsme uvedli výše, dodavatel by měl chystanou změnu oznámit. Jak ale musí takové oznámení vypadat? A co musí obsahovat? Zákon zde mlčí, proto Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal závazné stanovisko, podle kterého musí být oznámení natolik jasné a určité, aby mohl zákazník „posoudit dopad navýšení ceny na existující smluvní vztah a učinit kvalifikované a svobodné rozhodnutí o tom, zda setrvá ve stávajícím smluvním vztahu nebo zda využije práva na odstoupení od smlouvy.“

Pokud jde o formu oznámení, podle ERÚ nebude stačit vyvěšení na webových stránkách. E-mail bude uznán jen výjimečně (např. zákazník potvrdí přečtení zprávy). Nestačí ani oznámení v místních novinách. Ideální je dopis, nejlépe doporučený. Nebo forma, kterou si zákazník s dodavatelem předem dohodne.

Pokud tedy není některá z těchto podmínek splněna, máte na odstoupení od smlouvy prodlouženou lhůtu, 3 měsíce.

Účinnost odstoupení lze posunout

Důležité je stanovit datum účinnosti odstoupení, tedy okamžik, kdy smlouva skutečně zaniká (zákazník přestane platit a dodavatel mu přestane dodávat elektřinu a/nebo plyn). Podle zákona je to poslední den měsíce, kdy je odstoupení doručeno dodavateli. Což může být zbytečně brzy. Jak už bylo řečeno, lhůty na odstoupení jsou velmi krátké. Příklad: Dodavatel vám 1. prosince oznámí, že mění podmínky, a to k 1. lednu. Máte tedy pouhý měsíc na nalezení nového dodavatele a uzavření nové smlouvy. Přejít k novému dodavateli tak rychle může být komplikované, často i nemožné.

Proto zákon dává možnost, aby zákazník účinnost svého odstoupení posunul. Příklad: Dodavatel vám 1. prosince oznámí, že mění podmínky, a to k 1. lednu. Sepíšete odstoupení a připojíte větu: „Od smlouvy odstupuji s účinností k 31. lednu.“ Tím získáte další měsíc na sjednání nové smlouvy.

Pro dodavatele nic nového

Pro mnohé dodavatele však nejde o tak výraznou změnu, jak by se mohlo zdát. Většina českých dodavatelů plynu a elektřiny umožňovala zákazníkům odstoupení od smluv na dobu určitou i v minulosti, ještě před novelou zákona. Po této změně tedy většinou své podmínky neupravili buď vůbec, nebo pouze kosmeticky.

Novelu zákona proto přijali bez větších obtíží. Jedinou komplikaci vidí v extrémně krátkých lhůtách, které zákon zavedl. Jak už bylo napsáno, zákazník může účinnost výpovědi posunout, aby si tak usnadnil hledání nového dodavatele. Dodavatel žádnou takovou možnost nemá a vyřídit veškerou administrativu ohledně zrušení smlouvy v deseti dnech může být obtížné.

I fixace ceny je smlouva na dobu určitou

Kromě smluv na dobu určitou dodavatelé uzavírají se zákazníky různé „dodatky,“ „doložky,“ „fixace ceny“ atp. Nelze obecně říci, jestli se tato ochrana vztahuje i na ně – každý takový případ by se musel posuzovat individuálně.

Nicméně, v naprosté většina případů tomu tak bude. Uzavřením dodatku totiž fakticky uzavíráte smlouvu na dobu určitou (i když se tváří jako pouhý „dodatek“ či „fixace“). A tak ji budou posuzovat i úřady a soudy – smlouvy se totiž posuzují podle svého obsahu, ne podle nadpisu – tím se brání obcházení zákona.

VZOR ODSTOUPENÍ

Toto je vzorové odstoupení od smlouvy na dobu určitou v  případě nesouhlasu se změnou smluvních podmínek. Zákazník odsunul účinnost na 31. března, takže novou smlouvou si musí zajistit dodávky od 1. dubna.

Dodavatel: ABC ENERGY s.r.o.,
Horní Dolní 32, Praha 1
IČ: 1234567890

Odběratel: František Novák,
Dolní Horní 23, Brno,
zákaznické číslo: 987654321

Věc: Odstoupení od smlouvy

Z důvodu nesouhlasu se změnou smluvních podmínek / nesouhlasu se zvýšením ceny tímto podle § 11a energetického zákona odstupuji od smlouvy o dodávce elektřiny č. 138192
uzavřené dne 1. 3. 2011 mezi
ABC ENERGY s.r.o. Horní Dolní 32, Praha 1, IČ 1234567890 jako dodavatelem a 
Františkem Novákem, zák. číslo. 987654321 jako odběratelem.

Od smlouvy odstupují s účinností od 31. 3. 2012.

Současně odvolávám všechny plné moci, které jsem udělil společnosti ABC ENERGY s.r.o.

V Brně, dne 8. 2. 2012                                                                ……………………………………
                                                                                                            podpis

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *