Obchodní podmínky


Obchodní podmínky upravující práva a povinnosti při využívání online aplikace na webových stránkách www.cenyenergie.cz

1. Definice základních pojmů

Provozovatel – Společnost Tarifomat.cz, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215481.

Webová stránka – Internetový server Cenyenergie.cz provozovaný provozovatelem pod internetovou adresou , jehož obsah je k nahlédnutí výhradně pod internetovou doménou a jejími subdoménami.

Uživatel – Osoba právnická nebo fyzická, která projevila zájem o zprostředkování nabídky na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu na webových stránkách provozovatele.

Dodavatel – Společnost, která je držitelem licence pro obchod s elektřinou a/nebo plynem na základě zákona č. 458/2000 Sb. a je uvedena v seznamu držitelů licencí, které zveřejňuje Energetický regulační úřad.

2. Základní ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky společnosti Tarifomat.cz, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ:29283183, DIČ: CZ29283183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215481, upravují vzájemná práva a povinnosti uživatele a provozovatele při využívání webových stránek www.cenyenergie.cz a další související právní vztahy.

2.2. Webové stránky www.cenyenergie.cz slouží k nezávislému porovnání nabídek dodavatelů v oblasti dodávek elektrické energie a/nebo plynu.

2.3. Uživatel má možnost porovnat na webových stránkách nabídku jednotlivých dodavatelů elektřiny a/nebo plynu a dále v případě zájmu požadovat vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v rozhraní webových stránek zprostředkování nabídky na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu.

3. Zprostředkování uzavření smlouvy

3.1. Webová stránka provozovatele obsahuje porovnání nabídek dodavatelů v oblasti dodávek elektrické energie a plynu, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb, a to na základě veřejně dostupných informací nebo dalších informací zaslaných provozovateli dodavatelem.

3.2. Ceny či cenová porovnání nabídek dodavatelů jsou orientační a provozovatel neručí za jejich správnost. Veškeré nabídky tarifů elektřiny a/nebo plynu umístěné na webové stránce jsou nezávazné a provozovatel ani dodavatel nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu na některou z těchto nabídek.

3.3. V případě zájmu o zprostředkování uzavření smlouvy na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu je uživatel povinen vyplnit objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném typu tarifu elektřiny a/nebo plynu,

– osobní údaje uživatele, a to: jméno a příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo

– souhlas s obchodními podmínkami poskytovatele

3.4. Uživatel uděluje odesláním objednávkového formuláře a svých osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu tohoto souhlasu po dobu nezbytně nutnou provozovatelem za účelem zprostředkování uzavření smlouvy na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu. Uživatel tímto dává výslovný souhlas provozovateli, aby dodavateli nebo jiným třetím osobám předal veškeré informace, které od uživatele získá na základě jeho zadání na webové stránce, a to včetně osobních údajů.

3.5. Provozovatel poskytuje uživateli pouze zprostředkování změny dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu, a proto nenese jakoukoliv odpovědnost z dvoustranné smlouvy sjednané mezi uživatelem a dodavatelem.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Smlouva uzavřená prostřednictvím webových stránek a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem ČR.

5.2. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.