Princip výpočtu úspory RWE Benefit


16. 7. 2012

Autor

Principy a předpoklady modelu

Za období uplynulých 2 let došlo ke zvýšení ceny zemního plynu pro konečné zákazníky se smlouvami bez cenové fixace, a to v důsledku zvýšení dovozních cen ovlivněných převážně celosvětově stoupajícími cenami ropy, topných olejů a kurzem koruny k americkému dolaru. Za předpokladu pokračování tohoto negativního trendu zákazník s produktem RWE BENEFIT s cenovou fixací při spotřebě 25 MWh s produktem RWE BENEFIT ušetří v následujících 22 měsících více než 10 000 Kč oproti zákazníkovi se standardním produktem RWE bez cenové fixace, který se proti zvýšení nezajistí. Modelový výpočet úspory uvažuje roční rozložení spotřeby do jednotlivých měsíců dle typového diagramu dodávky pro domácnosti – otopáře (třída TDD: DOM3 pro rok 2012). Výsledný finanční dopad závisí na skutečné dosažené spotřebě a budoucím vývoji ceny standardního produktu RWE. Cenou rozumíme cenu za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky s DPH příslušného produktu RWE, která nezahrnuje regulované poplatky za distribuci.

V rámci nabídky produktu RWE PLYN BENEFIT pro srpen 2012 byly při výpočtu modelového příkladu úspor použity následující principy a hodnoty:

1) Bylo použito referenční období, v němž historicky došlo ke kontinuálnímu navyšování ceny, a to zpětně od listopadu 2010 (včetně) – cena 782,85 Kč/MWh bez DPH – do srpna 2012 (včetně) – cena  1 112,21 Kč/MWh bez DPH. Ve všech případech jde o komoditní složku ceny bez DPH převzatou z ceníků standardního produktu.

2) Procentuální nárůst ceny pro kampaň činil po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 42,07%.

3) Uvedený procentuální nárůst ceny mezi krajními hodnotami v referenčním období byl pro účely simulace budoucího vývoje proložen lineárním procentuálním nárůstem ceny, a to stupňovitě po jednotlivých měsících.

4) Pro simulaci budoucího období 22 měsíců byla vzata v úvahu pro měsíce září 2012 a říjen 2012 skutečná ceníková cena. Pro budoucí období počínaje listopadem 2012 se uplatnila simulace lineárního zvyšování ceny uvedená v předchozím bodě. Simulace budoucích období byla provedena od září 2012.

5) Procentní rozložení spotřeby v průběhu budoucího období 22 měsíců bylo stanoveno s využitím měsíčních hodnot TDD DOM3* pro rok 2012, které dle platné vyhlášky č. 365/2009 Sb. určuje roční rozložení spotřeby pro domácnost s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok při současném vytápění, vaření i ohřevu vody plynem.

6) Ceny distribuce nebyly vzaty v úvahu.

7) Výsledná částka modelové úspory se pak rovná vždy rozdílu mezi simulovanou platbou při příslušné modelové spotřebě za 22 měsíců u standardního produktu a platbě při téže modelové spotřebě za 22 měsíců u produktu RWE Benefit**, a to včetně DPH. Výsledná částka úspory byla ponížena / zaokrouhlena směrem dolů.

* více na http://www.rwe.cz/cs/do-zp-odecty-tdd/
** více na
http://www.rwe.cz/cs/rwe-benefit/

Štítky: ,