Těžební limity podle Pitharta a Topolánka: podrobné mapy

V centru pozornosti jsou opět těžební limity. Kudy doposud vede jejich hranice?


28. 4. 2015

Autor

Staré dilema opět rozděluje politickou reprezentaci a částečně také veřejnost. Zachováme pracovní místa v uhelném průmyslu a zmenšíme, případně rovnou zbouráme některé obce? Anebo necháme fosilní palivo pod městy a vesnicemi, jejichž komunity a ekonomiky zůstanou tím pádem zachovány? Těžební limity stanovila vláda už v roce 1991, tehdy pod vedením Petra Pitharta.

Čas plyne, a tuzemské zásoby uhlí jsou postupně vyčerpávány. V roce 2008 vláda Mirka Topolánka těžební limity potvrdila a upravila linii lomu Bílina. Podrobnosti ukážou přiložené mapy, které však nemusejí vydržet o mnoho déle. Politická reprezentace může už letos těžební limity přehodnotit. Uhlí stále živí například řadu tepláren, které varují, že přestanou zásobovat milion obyvatel a skokově zdraží.

Obyčejné kupecké počty nám tentokrát nevystačí. Těžební limity souvisejí s lidskými domovy a dlouhodobou energetickou koncepcí státu.

Těžební limity uznané v roce 1991

Petr Pithart v dokumentu Expremiéři zopakoval, že svoje rozhodnutí považuje za správné. Jím schválené těžební limity uvidíme v přílohách vládního dokumentu: mapy

 • č.1 (lomy Březno, Merkur, Libouš u Března)
 • č.2 (lomy Šverma a Vršany u Mostu)
 • č.3 (lom ČSA u Horního Jiřetína)
 • č 4. (lom Ležáky u Mostu)
 • č,5 (lom Bílina u Bíliny)
 • č.6 (lom Chabařovice u Ústí nad Labem)
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 1991 č. 444
ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi
Vazba na záznam z jednání vlády:
Vláda I. schvaluje

 1. návrh závazných linií omezení těžby a výsypek dle grafických příloh č. 1 – 6, uvedených v příloze tohoto usnesení,
 2. návrh mezních hodnot znečišťování ovzduší dle tabulky č. 1 a 2 uvedených v příloze tohoto usnesení;

II. ukládá

 1. ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj, ministru životního prostředí, předsedovi Českého báňského úřadu, přednostům okresních úřadů Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Louny a Litoměřice respektovat závazné linie omezení těžby a výsypek ve správních řízeních a rozhodnutích o funkčním využití území, o umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním a o povolení hornické činnosti, výsypek, složišť popílku a rekultivací; za závaznými liniemi odpovídajícím způsobem upravit vyhlášené dobývací prostory a provést odpis zásob,
 2. ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj
  a) vycházet z omezení dle bodu I. při koncipování státní energetické politiky České republiky do roku 2005,
  b) rozhodnout do 31. prosince 1992 o těžbě v hořanském koridoru lomem Vršany.

Provedou:

 • ministři pro hospodářskou politiku a rozvoj, životního prostředí
 • předseda České báňského úřadu
 • přednostové Okresních úřadů v Chomutově, Mostě, Teplicích, Ústí nad Labem, Lounech a Litoměřicích

Předseda vlády JUDr. Petr Pithart v. r.

Upřesněné těžební limity z roku 2008

Mirek Topolánek nyní předsedá Teplárenskému sdružení ČR. V pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že nevyužít důl Bílina by byl „národohospodářský zločin“, ale vždycky je zapotřebí souhlas blízkých obcí. Ještě jako předseda koaliční vlády těžební limity potvrdil. Tehdy došlo k úpravě linie právě podél lomu Bílina, jak uvidíme v přiložené mapě ZDE.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2008 č. 1176
k územně ekologickým limitům těžby hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
Vláda

 1. potvrzuje platnost závazných linií omezení těžby hnědého uhlí a výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi podle usnesení vlády ze dne 30. října 1991 č. 444, ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v severočeské hnědouhelné pánvi, a jeho příloh (grafických listů 1 – 4 a 6) a úkolů tímto usnesením uložených;
 2. schvaluje úpravu závazné linie omezení postupu lomu Bílina k západu z přílohy (grafického listu č. 5) usnesení vlády ze dne 30. října 1991 č. 444 na linii danou zaměřenými body uvedenými v příloze tohoto usnesení;
 3. ukládá ministru průmyslu a obchodu provést odpis bilančních zásob hnědého uhlí převodem do kategorie nebilančních v dobývacím prostoru Bílina (výhradní ložisko Bílina – Velkolom M. Gorkij) poté, co obdrží podklady pro odpis zásob podle § 14b odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Provede:

 • ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek
v z. Jiří Čunek v. r.
1. místopředseda vlády

Pozn.: Usnesením vlády, jež stanovují a upřesňují těžební limity, jsme upravili formátování (snad pro lepší přehlednost).

Štítky: ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *