Průvodce: Faktura za plyn

Topíte v chladných dnech plynem? Pak vás jistě zajímá, kolik budete za plyn nakonec platit. Navíc se blíží doba, kdy dodavatelé rozesílají vyúčtování. Co však ale všechny položky ve faktuře za plyn znamenají? Náš grafický průvodce vám pomůže se v nich vyznat!


1. 3. 2011

Autor

Pokud vám zatím ještě nepřišla faktura za plyn, pak počítejte s tím, že pravděpodobně brzy dorazí. Dodavatelé totiž většinou v těchto týdnech provádějí vyúčtování. Obzvláště máte-li vyšší spotřebu plynu, asi si říkáte, jestli budete dodavateli něco doplácet a kolik to tak bude. Ale vyznat se pak ve faktuře s množstvím různých položek je leckdy komplikované. Co která položka znamená a jaký má vliv na váš konečný účet za plyn? Podívejte se na srozumitelného průvodce fakturou za plyn!

Faktura za plyn mívá zpravidla 2-3 strany.

Faktura, kterou uvádíme jako příklad, je loňským vyúčtováním od společnosti RWE pro byt, kde se na plynu vaří, ohřívá se s ním voda a také se s ním zde i topí.

1. strana faktury: Souhrn a rekapitulace

 

1. Identifikační údaje dodavatele

 • Obsahují název dodavatele, adresu jeho sídla a údaje o obchodníkovi (např. IČ, DIČ).

2. Identifikační údaje odběratele

 • Zde najdete vaše zákaznické číslo, jméno, poštovní adresu, číslo a adresu místa spotřeby.
 • Vaše zákaznické číslo je důležité při komunikaci s dodavatelem, stejně jako číslo odběrného místa – tyto údaje po vás bude vyžadovat operátor na zákaznické lince, budete-li s ním chtít řešit nějaký požadavek.
 • Případně je tu uvedeno i číslo vašeho bankovního účtu a název vaší banky.

3. Fakturační údaje

 • Velmi důležitým údajem v této části faktury je variabilní symbol, neboť neuvedete-li při platbě faktury správný variabilní symbol, dodavatel nemusí vaši platbu rozpoznat, přiřadit a zaúčtovat!
 • Dále je zde uvedeno fakturační období, datum vystavení a datum splatnosti faktury (to je důležité si hlídat, máte-li dodavateli něco doplácet) a číslo bankovního účtu, kam máte dodavateli poslat případný doplatek.

4. Rekapitulace plateb

 • Celkový přehled o vaší spotřebě plynu vyčíslený do Kč i s rozepsaným DPH.
 • Náklady za spotřebu plynu jsou zde porovnány se všemi vámi uhrazenými zálohami a výsledkem je buď přeplatek nebo nedoplatek.
 • V případě nedoplatku je zde znovu uvedeno nejpozdější datum pro jeho zaplacení, číslo bankovního účtu, kam doplatek poslat, a variabilní symbol, který při úhradě uvést.
 • Většina dodavatelů k faktuře v případě nedoplatku připojuje poštovní poukázku pro ty, co nechtějí nebo nemohou hradit doplatek z účtu.

5. Přehled vyúčtovaných plateb

 • Detailní souhrn všech přijatých záloh za celé fakturační období.

2. strana faktury: Detailní vyúčtování spotřeby plynu

 

6. Upřesnění místa spotřeby

 • Obsahuje číslo a adresu odběrného místa doplněné o číselný EIC kód.
 • EIC kód jednoznačně určuje odběrné místo a slouží pro identifikaci vašeho místa spotřeby například při změně dodavatele.

7. Rekapitulace odběru plynu

 • Shrnutí za odběr plynu je rozepsané podle čtvrtletí, neboť cena plynu se každé 3 měsíce mění.
 • Spotřeba plynu v m3je zde převedena do spotřeby v kilowatthodinách (kWh).
 • Ve třetím sloupečku rekapitulace jsou pro danou spotřebu sečteny poplatky za odebraný plyn (regulovaná platba za distribuci + dodavatelem stanovená platba za dodávku plynu) – vysvětlení jednotlivých položek uvádíme níže.
 • Další sloupec s názvem kapacitní složka ceny je pak součtem regulovaného měsíčního platu za přistavenou kapacitu + neregulovaného měsíčního paušálu, který si stanovuje váš dodavatel sám.
 • Poslední kolonka je součtem dvou předchozích sloupců (platba za odebraný zemní plyn + kapacitní složka ceny).
TIP: Jak přepočítáte spotřebu plynu v m3 na kWh?
 • Orientační výpočet: 1 m3 = 10,55 kWh (= 0,01055 MWh).
 • Přesný přepočtový koeficient z m3 na kWh je dán řadou různých faktorů a dozvíte se jej právě až při vyúčtování (například v naší modelové faktuře se 1 m3 = 10,5929 kWh).
 • Částka podle orientačního výpočtu se však od té skutečně účtované neliší o více než 3 %.

8. Přehled o spotřebě plynu

 • Nejprve je uveden rozdíl mezi počátečním a konečným stavem vašeho plynoměru (spotřeba za dané období v m3) za každý kvartál.
 • Jak dodavatel zjistil stav plynoměru? To udává kolonka „ZO“ (tj. způsoby odečtu) ukazující, jak byl proveden odečet – zda provozovatelem distribuční soustavy (symbol 01 nebo DE), nebo nahlášen vámi jako zákazníkem (symboly 02, 06, CC, EW nebo Z2), či automatickým propočtem (symboly 03 či 04), případně dopočtenou spotřebou (symbol DO).
 • V tomto přehledu jsou dále obsaženy údaje nutné k propočtům spotřeby plynu (objemový koeficient a spalné teplo).
 • Skutečná spotřeba v m3 je vypočítána z rozdílu mezi počátečním a konečným stavem plynoměru za určité období, který se vynásobí objemovým koeficientem.
 • Objemový koeficient – přepočet naměřeného množství zemního plynu zohledňující teplotu zemního plynu a tlak vzduchu v místě odběru plynu (závisí na nadmořské výšce místa odběru).
 • Spotřeba v m3 se dále násobí spalným teplem (přepočtovým koeficientem) a tím se dodavatel dopočte vaší spotřeby v kWh.
 • Spalné teplo – množství tepla (tedy energie v kWh), které lze získat spálením 1 m3 plynu se vzduchem; spalné teplo závisí především na chemickém složení zemního plynu, proto se tyto údaje mohou na různých fakturách lišit (avšak průměrnou hodnotou je již uvedených 10,55 kWh).

9. Vyúčtování spotřeby plynu

 • Opět je rozepsáno po jednotlivých kvartálech, kdy se mění cena plynu.
 • Pro vyúčtování v Kč se již používá rovnou vaše spotřeba plynu v kWh, neboť je přesnějším údajem než spotřeba v m3.
 • Dále je zde kolonka podíl období – časové údaje o daném kvartálu kvůli přepočtu měsíčních poplatků (jedná-li se přesně o 3 měsíce, je zde uvedeno číslo 3; pokud se nejedná o kompletní čtvrtletí, dodavatel tento časový údaj matematicky přepočítá).
TIP: Kolik zaplatíte za plyn?

Jakou částku nakonec zaplatíte za plyn závisí ve velké míře na cenách od dodavatele. Kolik platíte a můžete někde platit méně? Na to se podívejte do naší přehledné kalkulačky!

Konečná cena plynu se skládá z několika položek:

1. Platba za distribuci – odebraný zemní plyn = regulovaná cena stanovená Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), která se skládá z
a) pevné ceny za odebraný zemní plyn (Kč/MWh) – poplatek distributorovi plynu ve vašem regionu (ze zákona mají území ČR mezi sebe rozděleno společnosti RWE, E.ON a Pražská plynárenská)
b) poplatku za služby operátora trhu (OTE) – platba pro státem vlastněnou společnost OTE, jež se zabývá vypořádáváním vzájemných plateb obchodníků s plynem (momentálně se pro OTE k platbě za distribuci připočítává 1,10 Kč/MWh bez DPH)
2. Kapacitní složka ceny = stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu (Kč/měsíc) – regulovaná cena-paušál určená ERÚ, kterou platíte po celý rok (i v období, kdy plyn neodebíráte)
3. Platba za ostatní služby dodávky – odebraný zemní plyn = neregulovaná cena, kterou si stanovuje váš dodavatel sám, a jež zahrnuje
a) komoditní cenu zemního plynu (Kč/MWh)
b) uskladnění, platbu za obchodní a ostatní služby
4. Kapacitní složka ceny = stálý měsíční plat (Kč/měsíc) – neregulovaná cena-paušál, jež stanovil dodavatel a platíte mu ji bez ohledu na spotřebu plynu každý měsíc

3. strana faktury: Předpis záloh na další období

 

10. Daň z plynu

 • Dodávky zemního plynu pro domácnosti jsou od daně z plynu osvobozeny a ve faktuře jsou proto uváděny nulové částky.

11. Rozpis záloh na budoucí období

 • Podle vaší dosavadní spotřeby stanoví dodavatel novou částku záloh a nastaví i datum splatnosti jednotlivých záloh.
 • Pokud vám nové zálohy a data splatnosti nevyhovují, můžete se s dodavatelem dohodnout na změně výše a frekvence placení záloh (v určitém rozmezí).
 • Nezapomeňte při placení záloh vždy uvést zde vypsaný variabilní symbol, aby si dodavatel vaše platby správně přiřadil!

Většina dodavatelů pak ještě na konci faktury uvádí své kontaktní údaje – zejména adresy a provozní doby zákaznických center, telefonní čísla zákaznických linek či korespondenční a e-mailové adresy pro vyřizování vašich požadavků.

Štítky: ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *