Vodovodní a kanalizační přípojka: povinnosti vyplývající z vlastnictví

Zákon vymezuje, komu patří vodovodní a kanalizační přípojka, stejně jako odpovědnost za údržbu.


30. 7. 2014

Autor

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Přípojky definuje zákon o vodovodech a kanalizacích, ke stažení: TXT, PDF
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Čí je vodovodní a kanalizační přípojka?

Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených před 1. lednem 2002, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

Vyžadovaná údržba přípojky

Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

Veřejné prostranství definuje zákon o obcích, ke stažení: TXT, PDF
Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel vodárenské sítě ze svých provozních nákladů. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Štítky: ,

Komentáře

One thought on “Vodovodní a kanalizační přípojka: povinnosti vyplývající z vlastnictví

  1. Ivana napsal:

    Kde zjistím, kdo je majitelem přípojky? Zda vlastník pozemku nebo majitel budovy, která je připojena?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *