Odhlášení a přihlášení odběru elektřiny není složité

Stěhujete se? Potřebujete se odhlásit, resp. přihlásit k odběru elektřiny v novém bydlišti? Jak na to, aby vše proběhlo bez problémů? Podívejte se na našeho průvodce přestěhováním odběru elektřiny.


22. 9. 2010

Autor

Jedno lidové rčení říká, že je lepší dvakrát vyhořet než se jednou stěhovat. Pro odhlášení odběru elektřiny a jeho přihlášení na nové adrese to ale neplatí. Nevyskytnou-li se žádné komplikace, stačí vyplnit pár formulářů, vše správně načasovat, poskytnout potřebnou součinnost dodavateli elektřiny v původním i novém bydlišti a veškeré změny proběhnou hladce bez přerušení dodávek.

Přihlášení k odběru elektřiny může trvat i několik týdnů.

Prvním a pro včasné vyřešení všech potenciálních obtíží nejdůležitějším krokem, by měla být důkladná obhlídka situace v místě, kam se hodláte přestěhovat. Zajímat byste se měli jak o dokumenty, tak o fyzický stav odběrného místa. Tento krok mohou vynechat jenom dobrodruzi a lidé milující překvapení všeho druhu. Například poškozený nebo delší dobu odpojený elektroměr jim totiž může přinést řadu romantických večerů při svíčkách.

Bude-li odběrné místo převáděno z jednoho zákazníka na druhého, měl by se nový odběratel seznámit s tím, u jakého distributora a dodavatele elektřiny a za jakých podmínek má stávající odběratel odběr sjednán. Zjistit to lze nejlépe z poslední faktury za elektřinu a pochopitelně ze smlouvy. Odběr z kategorie domácností bude s největší pravděpodobností provozován na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.

Alternativou ovšem mohou být samostatné smlouvy uzavřené zvlášť s dodavatelem elektřiny (smlouva o dodávce elektřiny) a s provozovatelem distribuční soustavy (smlouva o připojení a smlouva o distribuci). Je-li tomu tak, převod odběru bude třeba provést nejen u dodavatele elektřiny, ale i u jejího distributora.

Změny sazeb a tarifů

Uzavírání nové smlouvy je období vhodné k optimalizaci a zhodnocení správné sazby i tarifu. Ani jedno by nemělo být problém. Neřešitelnou komplikací by nemusela být ani uzavřená smlouva s fixací cen na dobu určitou. Konkurenční boj o klienty mezi dodavateli elektřiny totiž povzbudil jejich vstřícnost při vyřizování požadavků odběratelů. Změnu hodnoty hlavního jističe lze provést, umožní-li to technické podmínky v odběrném místě.

Hledáte nejlepšího dodavatele elektřiny? Využijte náš jednoduchý kalkulátor, který vám během několika vteřin seřadí alternativy!

Méně vstřícný postoj stávajícího dodavatele elektřiny k řešení jakýchkoliv nestandardních požadavků lze ovšem očekávat, pokud se nový odběratel rozhodne v rámci převodu odběru odejít ke konkurenci. V tomto případě záleží na smluvních podmínkách a dohodě stávajícího zákazníka se stávajícím dodavatelem elektřiny, jak rychle a za jakých podmínek bude jejich smluvní vztah v souvislosti se změnou odběratele ukončen.

Ukončení odběru elektřiny

V případě nejběžnější a zároveň nejjednodušší varianty převodu odběru elektřiny – změně odběratele v již připojeném odběrném místě beze změny dodavatele elektřiny a technických parametrů odběru – obvykle stačí, když stávající a nový odběratel vyplní a podepíší jednu společnou žádost o převod odběru elektřiny. Novému odběrateli pak poslouží jako jeden z podkladů pro uzavření nové smlouvy.

Nový odběratel by si měl zkontrolovat, zda žádost o převod odběru elektřiny podepsala oprávněná osoba a že údaje na formuláři odpovídají údajům na faktuře za elektřinu. Shánět původního odběratele například kvůli tomu, že formulář omylem podepsal druhý z manželů, je zbytečnou komplikací. Důležitým údajem na žádosti o převodu elektřiny je pochopitelně aktuální stav elektroměru.

Pokud se nový majitel rozhodne uzavřít novou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, popř. smlouvu o dodávce elektřiny s jiným dodavatelem, bude nejlepší, když si ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, resp. smlouvy o dodávce elektřiny, vyřídí sám. Přitom by se ale s novým dodavatelem měl domluvit alespoň na datu, k němuž bude ukončení smlouvy požadováno.

Nebude-li stávající odběratel ochoten poskytnout potřebnou součinnost, nebo pokud např. zemře či ztratí právo užívat nemovitost s daným odběrným místem a nebude známo místo jeho pobytu, může odběr elektřiny ukončit majitel nemovitosti, popř. jím zmocněná osoba. Předložit bude muset listiny dokládající vlastnické právo k nemovitosti a důvod ukončení odběru (např. úmrtní list stávajícího odběratele, své čestné prohlášení atd.).

Ukončovací faktura

Součástí změny odběratele je vystavení ukončovací faktury stávajícímu odběrateli. Stav elektroměru k datu změny odběratele se uvádí v příslušném formuláři žádosti o změnu odběratele. Je-li stav elektroměru odsouhlasen podpisem stávajícího i nového odběratele, kontrolní odečet elektroměru provozovatelem distribuční soustavy k datu změny odběratele nemusí být proveden, v ostatních případech však ano.

Případné nedoplatky z konečného vypořádání smlouvy nemohou být důvodem pro odmítnutí zajistit dodávku elektřiny novému odběrateli, nemá-li s neuhrazenými závazky původního odběratele nový odběratel nic společného.

Přihlášení odběru elektřiny

Přihlášení k odběru elektřiny v souvislosti se změnou odběratele v již připojeném odběrném místě, při němž nedojde ke změně dodavatele elektřiny, ani změně charakteru a technických parametrů odběru, není nijak komplikované. Ukončení smlouvy stávajícího odběratele a uzavření smlouvy s novým odběratelem je příslušným dodavatelem elektřiny na základě předložených dokladů vyřizováno souběžně bez přerušení dodávky elektřiny.

Převod lze vyřídit osobně v zákaznickém centru dodavatele elektřiny, korespondenčně nebo u některých dodavatelů dokonce i elektronicky. Na vyřízení žádosti je vždy třeba počítat minimálně se čtrnáctidenní lhůtou. Po provedení převodu stávající odběratel obdrží poštou na adresu uvedenou v žádosti konečnou fakturu a nový odběratel smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

Pokud by nový odběratel chtěl uzavřít samostatnou smlouvu o dodávce elektřiny s dodavatelem elektřiny a samostatné smlouvy o připojení a o distribuci elektřiny, musel by se nejprve obrátit na příslušného provozovatele distribuční soustavy a ukončení smlouvy stávajícím odběratelem a uzavření nových smluv časově zkoordinovat. Tento postup je však dosti neobvyklý a odběrateli z kategorie domácností žádné zvláštní výhody nepřináší.

Když nastanou komplikace

Konkrétní postup a podmínky připojení odběrného místa k elektrizační soustavě upravuje vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb.
Složitější může být situace, když původní odběratel neposkytne potřebnou součinnost (typicky například v případě nemovitostí získaných vydražením v rámci exekučního řízení). V těchto případech často bývá odběr elektřiny odpojen a jeho opětovné připojení může být komplikované, zvláště uplyne-li od ukončení odběru elektřiny více než rok anebo je-li elektroinstalace připojená na distribuční soustavu ve špatném technickém stavu.

Provozovatel distribuční soustavy je povinen rezervovat příkon pro existující odběrné místo po dobu 12 měsíců ode dne zániku smlouvy o distribuci elektřiny. Po uplynutí této lhůty je žádost o opětovné připojení odběrného místa vyřizována, jako by se jednalo o nové připojení včetně požadavku na splnění všech stanovených podmínek (mj. předložení revizní zprávy a úhrada podílu na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu).

Štítky: , ,

Komentáře

23 thoughts on “Odhlášení a přihlášení odběru elektřiny není složité

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *