Stáhněte si vzorový formulář pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy!

Jak setřást neuspokojivého dodavatele energie? Přinášíme vzorové formuláře pro výpovědi a odstoupení!


19. 1. 2015

Autor

Tuzemské zákony vyhrazují spotřebiteli poměrně široký manévrovací prostor. Máte právo odvolat podpis, který jste dali podomnímu prodejci elektřiny nebo zemního plynu, můžete odmítnout zdražení a ve správný čas ukončit jakoukoli smlouvu. Podmínkou je, že dodržíte formální náležitosti!

Stáhněte si VZOROVÉ FORMULÁŘE:

Raději také věnujte pozornost hlubšímu komentáři k dokumentu, který potřebujete. I když je právo na vaší straně, někteří dodavatelé hbitě využijí případnou formální chybu, aby vás nemuseli pustit k levnější konkurenci.

Výpověď smlouvy uzavřené na dobu neurčitou

Pokud máte s dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, vaše situace je oproti jiným odběratelům poměrně komfortní. Výpověď můžete podat kdykoli. Od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi poběží výpovědní lhůta, která potrvá maximálně 3 měsíce.

Dejte pozor na potenciální kámen úrazu! Někteří dodavatelé mají v obchodních podmínkách uvedeno, že výpovědní lhůta potrvá pouze 1 nebo 2 měsíce, což zákon nezakazuje. Nejpozději 15 dnů, ale raději ještě dříve před koncem výpovědní lhůty přitom musíte mít uzavřenou smlouvu s novým prodejcem, abyste neriskovali, že spadnete do černého neboli nezákonného odběru!

Vzor výpovědi si stáhněte ZDE pro elektřinuZDE pro plyn.

Jaký je rozdíl mezi VÝPOVĚDÍ, ODSTOUPENÍM a OZNÁMENÍM?
 • S výpovědí počítají oba obchodní partneři, už když uzavírají smlouvu na dobu neurčitou. Dodavatel chápe, že od něj elektřinu ani plyn nebudete odebírat až do skonání věků. „Doba neurčitá“ skončí uplynutím výpovědní doby, která je vyměřena smluvními podmínkami.
 • Odstoupení bývá pro dodavatele do jisté míry nepříjemným překvapením, jde totiž o jednostranné rozhodnutí odběratele. Litujete, že jste kývli na pofidérní nabídku podomnímu prodejci? Nesouhlasíte se zdražením nebo změnou obchodních podmínek? Zavčas odstupte!
 • Oznámením potvrzujete, že jste uzavřeli smlouvu pouze na dobu určitou. Nejde o formalitu! Leckterý dodavatel doufá, že oznámení zavčas nepošlete, aby mohl smlouvu automaticky prodloužit, a ještě jednou prodloužit, a donekonečna prodlužovat o stejně dlouhou dobu.

Ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou potvrďte!

Pokud jste podepsali smlouvu například na 1, 2, nebo 3 roky, teoreticky musíte po celou dobu odebírat energii od stejného dodavatele. Prakticky můžete odstoupit za cenu několikatisícové sankce, anebo ve výjimečných případech, jako je zdražení samotné elektřiny či plynu, změna obchodních podmínek, eventuálně stěhování, vážné zdravotní potíže apod.

Chcete změnit dodavatele, ale žádná neobvyklá situace nenastala? Potom si pohlídejte, aby nebylo ještě hůř. V obchodních podmínkách je totiž většinou uvedeno, že musíte nejpozději 1, 2, nebo 3 měsíce před vypršením kontraktu potvrdit jeho ukončení, jinak bude automaticky obnoven. V požadavku navíc bývá obsažen chyták. Datum vypršení kontraktu je často počítáno už od podpisu smlouvy, nikoli od zahájení dodávky!

Pokud jste odhodláni ke změně, současnému dodavateli potvrďte ukončení odběru raději dříve než později. Vzor oznámení si stáhněte ZDE pro elektřinuZDE pro plyn. Také tentokráte platí, že je zapotřebí zavčas uzavřít smlouvu s novým dodavatelem, abyste nespadli do černého odběru!

Jak se liší vznik, platnost a účinnost smlouvy?
 • Vznik smlouvy nastává okamžikem jejího podpisu.
 • Platnost smlouvy běží ode dne jejího podpisu, pokud je v souladu s právními normami.
 • Účinnost smlouvy běží až ode dne, kdy začnete od nového dodavatele kupovat a odebírat energii.

Odstoupení od smlouvy, podepsané podomnímu prodejci

Lidé běžně využívají internetové kalkulačky. Zadají domovský region, svoji přibližnou nebo přesnou spotřebu, a získají přehledné cenové srovnání všech energetických tarifů. Ve skutečně nezávislých kalkulačkách nezbývá prostor na psychologické, marketingové ani podvodné triky, které bohužel známe od některých podomních obchodníků. Ostatně i zákonodárci uznávají, že snaživec vytrvale klepající na dveře cizích bytů je leckdy vykutálený filuta. Legislativa vám umožňuje lehce stornovat kontrakt, který jste neuváženě podepsali doma návštěvě nebo na veřejném prostranství.

Nový občanský zákoník platí pro smluvní závazky, uzavřené v roce 2014 nebo později. Reflektuje drsnou tržní realitu, kterou známe nejenom z dokumentárního filmu Šmejdi. Nestandardní je podle nového zákona smlouva, kterou jste uzavřeli:

 • „mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání“, kterým je dodavatelovo sídlo, kamenná pobočka, ale taky prodejní stánek v supermarketu.
 • v dodavatelově obvyklé provozovně až poté, co jste byli obchodníkem osloveni.
 • prostředkem komunikace na dálku, například po telefonu.
 • na propagačním zájezdu, jejž organizoval prodejce.

Bohužel o konkrétních lhůtách ještě vedou právníci interpretační spory, proto raději prozatím preferujme opatrnější varianty. Jisté zatím je, že můžete nestandardní smlouvu stornovat 14 dnů od podpisu, pokud jste ještě před jejím uzavřením od prodejce dostali písemně „podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy“. Do 1 roku a 14 dnů od podpisu můžete odstoupit, pokud vám prodejce zavčas písemně NEpředal všechny zmíněné informace a formulář.

Vzor odstoupení podle nového občanského zákoníku si stáhněte ZDE.

Odstoupení od smlouvy 5 dnů před zahájením dodávky

Energetický zákon vám dokonce umožnuje, abyste smlouvu uzavřenou „mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele“ stornovali ještě 5 dnů před zahájením odběru. Buďte ovšem opatrní, zákonodárci bohužel tento přídavek úplně nedomysleli! Opět a nikoli nadarmo připomínáme, že formality potřebné k úspěšné změně dodavatele zaberou firmám a úřadům někdy i 15 dní!

Vzor odstoupení si stáhněte ZDE pro elektřinuZDE pro plyn.

Nemusíte uvádět datum ukončení smlouvy!
Ani jeden vzorový formulář záměrně neobsahuje kolonku pro přesné datum požadovaného ukončení smluvního vztahu. Tento údaj totiž v dokumentu být nemusí, jeho přítomnost vám naopak může způsobit potíže. Stává se například, že zákazník přesně odpočítá datum ukončení smluvního vztahu, jež vyjde na víkend. Někteří dodavatelé potom výpověď, odstoupení nebo oznámení neakceptují s argumentem, že formálně správné by bylo datum následujícího pracovního dne.

Odstoupení kvůli zdražení nebo změně podmínek

Jak by asi reagoval váš dodavatel, kdybyste mu navrhli, ať sníží cenu? Pravděpodobně by odmítl. Váš smluvní vztah je rovnoprávný, proto ani vy nemusíte akceptovat zdražení nebo změnu obchodních podmínek. Zákon přesně konkretizuje lhůty, které máte na odstoupení.

 • 1. varianta: Nejpozději 30 dní před účinností nového ceníku nebo obchodních podmínek vás dodavatel adresně a individuálně (doporučeným dopisem, e-mailem s doručenkou, SMS zprávou) informuje o vašich právech. Odstoupit od smlouvy potom smíte nejpozději 10 dní před účinností změny.
 • 2. varianta: Dodavatel může nový ceník nebo obchodní podmínky zveřejnit jenom na svém webu, eventuálně prostřednictvím masmédií. Avšak pokud vás alespoň 30 dní předem, adresně a individuálně NEinformuje o vašich právech, máte na odstoupení ještě 3 měsíce poté, co změna nabyla účinnosti.

Vzor odstoupení si stáhněte ZDE.

Smlouva má přednost před obchodními podmínkami!
„Uzavřel jsem smlouvu na 2 roky, ve které je napsáno, že má být automaticky prodloužena na dobu neurčitou. 2 roky jsou pryč, chci podat výpověď. Jenomže dodavatel mi tvrdí, že mezitím změnil obchodní podmínky, podle kterých je smlouva prodloužena opět na stejnou dobu určitou!,“ napsal nám čtenář. „Znamená to, že nyní mohu odstoupit jenom za cenu několikatisícové pokuty?“
Dodavatel v tomto případě mlží. Co je napsáno ve smlouvě, je relevantnější než všeobecné obchodní podmínky! Prioritu dokumentů má ovšem smysl řešit, jenom pokud jsou ve vzájemném rozporu. Pokud smlouva na nějakou otázku neodpovídá (například nespecifikuje svoje automatické prodloužení), směrodatné jsou všeobecné obchodní podmínky, které mohou být i měněny.

Výjimečné situace: vážná nemoc, úmrtí, stěhování

Jsou nepředvídatelné a tragické události, při kterých očekáváme, že obchod ustoupí stranou. Když člověk přestane být zdravotně způsobilý, obvykle může požádat o zrušení jakýchkoli závazků. Seriózní a prosperující firma nepřízeň osudu pochopí. Po odběratelově úmrtí odesílají žádost o předčasné zrušení smlouvy pozůstalí. Bohužel někteří dodavatelé chtějí, aby dědicové převzali závazky nebožtíka, včetně dalšího odběru energií a navazujícího placení všech účtů. Podobné zkušenosti případně popište ve fóru pod článkem, bývají pozoruhodné.

Specifická situace nastává při stěhování pryč. Prodejem domu nebo ukončením nájemní smlouvy, zkrátka opuštěním odběrného místa nezaniká závazek vůči stávajícímu dodavateli energie automaticky. Musíme respektovat dosavadní smlouvu, protože energetický zákon odběratelům nedává při stěhování žádná zvláštní práva. Ideální bývá 1měsíční nebo 3měsíční výpovědní doba, která rychle vyprší, a více netřeba řešit. Naproti tomu fixní úpisy, trvající řádově roky, způsobují nepříjemnosti. Jistí dodavatelé například chtějí, abyste jim potvrdili svoje stěhování patřičným dokumentem (výpovědí nájemní smlouvy, úředně potvrzeným výpisem z katastru nemovitostí, kupní a darovací smlouvou, potvrzením o přijetí do domova důchodců apod.). Někdy dokonce požadují vysvětlení, „proč nelze obnovit smlouvu na nové adrese (např. v domě s pečovatelskou službou)“. Energetický regulační úřad přísné požadavky dodavatelů respektuje, protože odběratelé občas zkoušejí obejít svoje závazky formálním převodem domu mezi blízkými příbuznými, což nebývá důvěryhodné ani férové.

Výjimečným událostem jsou určená čestná prohlášení, jejichž vzor zveřejnila řada energetických společností. Formuláře největších dodavatelů si stáhněte zde:
ČEZ – elektřina, ČEZ – plyn
RWE – elektřina + plyn
E.ON – elektřina + plyn
Pražská plynárenská – elektřina, Pražská plynárenská – plyn
Pražská energetika – elektřina + plyn
Bohemia Energy – elektrina + plyn
Centropol Energy – elektřina, Centropol Energy – plyn

Co když odběrné místo neopouštíte, ale naopak se do něj stěhujete, a případné závazky předešlého obyvatele vás nezajímají? Předpokládejme, že nejste zatížení dědictvím, ani jste neuzavřeli dlouhodobou smlouvu pro odběr energií ve svém předchozím bydlišti. Pokud máte takříkajíc čistý stůl, smíte bezproblémově uzavřít smlouvu s libovolným dodavatelem elektřiny a zemního plynu; vám nehrozí žádná pokuta, protože jste sami nic omezujícího ani zavazujícího nepodepsali. Operátor trhu s elektřinou pravděpodobně převede vaše nové odběrné místo ke zvolenému dodavateli. Ovšem předchozí obyvatel bytu nebo domu možná skončí hůř. Pokud podepsal dlouhodobou smlouvu, jejíž účinnost ještě neskončila, může dostat kompenzační pokutu od starého dodavatele.

Štítky: , , , ,