Energetický regulační úřad (ERÚ)


25. 3. 2011

Autor

Energetický regulační úřad byl založen 1. ledna 2001 na základě zákona č. 458/2000 Sb.. Jeho úkolem je sjednávat, regulovat a kontrolovat ceny v oblasti energetiky. ERÚ sídlí v Jihlavě a jeho dislokované pracoviště se nachází v Praze. V čele úřadu stojí předseda, který je vždy na 5 let jmenován a odvoláván vládou. Od 1. srpna 2011 je předsedkyní úřadu Alena Vitásková.

Hlavní úkoly Energetického regulačního úřadu

Mezi hlavní úkoly ERÚ patří především podpora hospodářské soutěže, podpora využívání obnovitelných (OZE) a druhotných zdrojů energie (DZE) a v neposlední řadě ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence (např. při rozvodu elektřiny pomocí „drátů“, kdy ERÚ každoročně pevně stanovuje ceny za distribuci).

Energetický regulační úřad a vydávání licencí

ERÚ má pověření vydávat licence dodavatelům elektřiny nebo plynu, stejně tak jako má právo licence měnit nebo rušit. Povinností Energetického regulačního úřadu je také kontrolovat, zdali držitelé licencí dodržují své povinnosti. V případě jejich nedodržování může úřad udílet i pokuty. O své činnosti a hospodaření předkládá Energetický regulační úřad jednou ročně zprávu vládě a Poslanecké sněmovně.

Další pověření Energetického regulačního úřadu

Kromě výše jmenovaných úkolů má ERÚ na starost např. regulování cen za přenos a distribuci elektřiny či stanovování ceny za činnosti Operátora trhu (OTE). Kromě toho se zabývá stanovováním cen za elektřinu a plyn u dodavatele poslední instance, dále také stanovuje příspěvky k ceně elektřiny z druhotných energetických zdrojů (DZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Tato cena je meziročně upravována podle změn cen elektřiny na trhu, cen tepelné energie, ale i cen primárních energetických zdrojů a v závislosti na efektivitě výroby.

Štítky: , ,